Uutiset

TAKKin toiminnan linjaukset valtioneuvoston suuntaviivojen mukaisesti

Uutiset
Tavoitteena on koronaviruksen leviämisen hillitseminen sekä opintojen jatkumisen ja tutkintojen suorittamisen turvaaminen.

TAKKin päätehtävän mukainen opetus ja ohjaus muutetaan pääasiassa etänä tapahtuvaksi. Etäopiskelu on monimuotoista: kirjalliset etätehtävät, itseopiskelumateriaalit, tallenteet, opiskelu Teams-yhteydellä, Moodle, ohjeistus sähköpostilla, puhelimitse tai WhatsApp:lla. Etäopiskelu on ohjattua toimintaa. Etäopetusjärjestelyt ovat käytössä vähintään 13.5.2020 saakka.

Opetuksessa ja ohjauksessa, jota ei ole mahdollista toteuttaa muutoin kuin lähiopetuksena, ja joka on opintojen etenemisen kannalta välttämätöntä, huolehditaan opiskelijoiden sekä opetushenkilöstön turvallisuudesta tilajärjestelyin ja huolellisella hygienialla. Samassa tilassa voi olla enintään 10 henkilöä.

Erityisesti opintojensa loppuvaiheessa olevien, kuten tänä keväänä valmistuvien opiskelijoiden mahdollisuudet suorittaa tutkinto turvataan jatko-opintoihin tai työelämään siirtymisen varmistamiseksi. Kouluttajat ohjeistavat opiskelijansa tähän liittyen ja organisoivat opintosuoritusten vastaanottamisen ynnä muun niin kuin se tässä tilanteessa on mahdollista.

Ammatillisessa koulutuksessa työssäoppimisjaksolla olevat opiskelijat menevät työssäoppimispaikkoihinsa, ellei työpaikka rajoita työpaikalle saapumista. Jos työpaikalla oppiminen ei ole mahdollista, siirtyy opiskelija etäopetukseen. Työpaikalla toteutettavia näyttöjä voidaan arvioida myös etänä. HUOM: Jos työpaikalla oppiminen ei syystä tai toisesta onnistu, ota heti yhteyttä kouluttajaan.

Kokoukset ja palaverit järjestetään ensisijaisesti verkossa.

Jos ilmenee hengitystieinfektio-oireita, on jäätävä kotiin. Oireisena ei saa tulla TAKKiin eikä mennä työssäoppimispaikoille.

Edelleen keskeistä on huolehtia hygieniasta. Kädet pitää pestä huolellisesti saippualla ja vedellä sekä kuivata hyvin. Pidetään sopiva välimatka toisiimme.

TAKKin toimitiloissa toimivat Juveneksen ravintolat Nasta ja Ratamo suljetaan.

Sopimuksiin perustuvien koulutusten järjestämisestä tai peruuntumisesta sovimme yhteistyökumppanien, kuten ELY-keskusten ja yritysten kanssa.

TAKKin johto- ja kriisityöryhmä seuraa tilannetta aktiivisesti ja muokkaa TAKKin ohjeita tilanteen mukaan.

Seuraa tiedotustamme nettisivuilla, opiskelijaintrassa ja sosiaalisessa mediassa.